PGD Gradac
Stara fotografija železarne v Gradcu

Če drži, da je človek postal Človek šele, ko si je podjarmil ogenj, drži tudi, da je ogenj njegov največji prijatelj. Ali sovražnik - če pobegne z vajeti! V časih, ko je bila večina hiš lesena, je bilo zato življenjskega pomena, da je bil ogenj pod nadzorom: oblasti so predpisovale strog protipožarni red, nočni čuvaji pa so ob tem, da so pazili na kurje in druge tatove ter naznanjali ure, pazili tudi na rdečega petelina. Do srede prejšnjega stoletja so gašenje vodili župani in visoki uradniki, gasilska moštva pa so sprva sestavljali člani rokodelskih cehov ob pomoči odraslih meščanov. Prvo gasilsko društvo so ustanovili leta 1841 v nemškem Meissnu. Na Kranjskem je kot prva sledila Metlika leta 1869. Dvanajst let kasneje, leta 1881, so požarno brambo ustanovili tudi v Črnomlju.

Kronika pove, da je 7. junija 1877 v skladišču livarne v Gradcu izbruhnil velik požar. Vžgala sta se oglje in koks in razbohotil se je silen požar. Na pomoč sta prihiteli tedanji požarni brambi iz Metlike in Črnomlja, ki sta hitro omejili in pogasili požar. Za požrtvovalnost sta prejeli pohvalo in zasluženo priznanje tedanjega okrajnega glavarja v Črnomlju in lastnika železolivarne v Gradacu, viteza Fridaua. Morda je prav spodbuda načelnikov obeh moštev, Leopolda Gangla v Metliki in Leopolda Skubica v Črnomlju, opogumila Gračane, da so ustanovili lastno društvo v času, ko še veliko večja slovenska mesta in kraji niso poznali prostovoljnega gasilstva.

Prvih pet desetletij 1889-1939

PGD Gradac
Julij Mazelle (1871 – 1964) dolgoletni predsednik, in ustanovitelj Belokranjske gasilske Župe

Prostovoljno požarno obrambo Gradac so kot tretjo v Beli krajini (leto prej je bilo na Kranjskem 46 društev s 1 .400 člani), obrtniki, delavci in posestniki iz Gradaca, Kloštra, Okljuke in Vranovičev, ustanovili 1. maja (po nekaterih podatkih 17. maja) 1889, dvajset let za metliško in osem let za črnomaljsko požarno obrambo. Prvi poveljnik je postal Matija Mazelle, pobudnik ustanovitve in njen dolgoletni vodja. Društvo je po sklepu občnega zbora pripravilo pravila in jih sprejelo na glavnem zboru 12. julija 1890. Podpisali so jih Janez Novak, Jakob Stipanič in Janez Stipanič. Da je društvo pravno ustanovljeno, je deželna vlada v Ljubljani z žigom potrdila 7. decembra 1890. Požarni stražniki so bili razdeljeni na plezalce, gasilce in varuhe. Vsi člani (občni zbor) pa so med seboj izvolili odbor: poveljnika, podpoveljnika, tri vodnike oddelkov, blagajnika, tajnika, poročnika, oskrbnika gasilnega orodja in tri poverjenike. Pravila delovanja so bila določena zelo natančno: "Občni zbor se mora sklicati vsako leto za sklepanje o položenem računu, vsako drugo leto pa za volitve. Poleg tega, da se mora občni zbor sklicati, ali iz važnih vzrokov zahteva občinski odbor ali pa tudi, če to zahteva pismeno vsaj tretjina vseh članov društva. Da je sklep občnega zbora veljaven, treba je rednega sklica, navzočnosti vsaj tretjine vseh udov in nad polovične večine oddanih glasov." Mandat je trajal dve leti, volitve pa je morala potrditi tudi gradaška občina. Društvo se je vzdrževalo iz doneskov (prispevkov) domače in bližnjih občin, zavarovalnih 7 društev, podpornih udov in drugih daril. Med ustanovnimi člani matična knjiga navaja posestnike Janeza Malešiča, Jožeta Marentiča in Matijo Filaka ter pečarja Franca Piletiča. Ob prvi obletnici so v društvo vstopili Julij Macele, mlinar Jakob Stipanič, mizar Matija Stipanič ter posestnika Martin Plut iz Vranovičev in Janez Marentič. Podatki niso popolni, saj zapisov iz tistega časa ni. Matično knjigo so po spominu napisali veliko pozneje, prva, v kateri naj bi bilo zapisanih okrog trideset ustanovnih članov, pa je verjetno izgubljena. Ustanovitvena pravila je očuval mizar Jože Jakša.

PGD Gradac
Najstarejša ohranjena fotografija gradaških gasilcev v družbi z metliškimi, posneta med 1927 in 1929. letom, morda ob prevzemu brizgalne Renault leta 1928.

Po pisanju Dolenjskih novic je na dan sv. Petra in Pavla leta 1890 gorelo na Krasincu. "Ravno so se ljudje zbrali v lepi cerkvici in gospod bi imeli stopiti pred oltar, kar začuje se grozni glas: Ogenj! Gori! Cerkev gori! Ljudje so se poprijeli dela in branili na vso moč - zlasti tujci so vrlo delali. Pogorela je cerkev, zvonik, nova ura, trije zvonovi so pali doli - eden se je popolnoma stopil - cerkveni kis, mnogo žita in drugih reči. Posestniku Križanu je pogorelo do tal in še nekaj gotovega denarja. Srčna hvala vsem onim, ki so pomogli, da se je ogenj omejil in da se je rešilo še toliko cerkvene oprave. Hvala vrlim Gračanjem, požarni brambi Metliški in požarni brambi Črnomaljski, ki so tako brž prihiteli s svojimi brizgalkami na tako oddaljen kraj."

Leto kasneje se je društvo že ponašalo s svojo prvo brizgalno. Zapisov iz tistega časa sicer ni, po pripovedovanju pa naj bi bila iz zapuščine železolivarne, ki takrat ni več obratovala. Z velikim slavjem, ki so se ga udeležili Belokranjci od blizu in daleč, so jo blagoslovili 31. maja 1891. Bila je težka in okorna, saj so morali vodo v kotel nalivati z vedri, zato so kmalu začeli razmišljati o nakupu nove. Pred drugo vojno so jo preuredili v mrliški voz.

PGD Gradac
Gradaški gasilski dom.

Gasilec iz leta 1902 kot načelnika IS-članskega društva navaja Ivana Stipaniča. Leta 1911 se je društvo obogatilo z novo, za tiste čase moderno brizgalko. 13.oktobra 1912 je bila v Črnomlju ustanovljena okrajna gasilska župa pod imenom Belokranjska gasilska župa, za njenega načelnika pa so izvolili julija Mazelleta iz Gradaca. Imenovan je bil tudi za delegata pri Zvezi prostovoljnih gasilskih društev Kranjske. Gasilski koledar iz leta 1913 kot načelnika zapiše julija Mazelleta, društvo pa je takrat štelo štirideset članov. Iz skromnih virov izvemo, da so Gradčani pomagali gasiti ob požarih na Primostku 28. marca 1895 in na Dobravicah 23. novembra 1911. 25. maja 1914 so prvi vlak v Gradcu slavnostno pričakali tudi gasilci. 26. maja 1918 je zagorelo v gradaškern gradu, ki je bil takrat v lasti Emanuela Kuhnela. Ker so domačini živ pepel spravljali pod streho, se je zaradi vetra vnela skodlasta streha, ogenj pa se je razpasel še po treh sosednjih hišah. Pogasili so ga domači gasilci, pomagali pa so še metliški in črnomaljski.

PGD Gradac
Prikaz delovanja nove brizgalne (Gradac pri mostu)

Prvi zapisniki društva so iz leta 1927. Na seji odbora "Gasilniga Društva v Gradacu" 1. maja 1927 so sklenili, da se bo društvo, kakor vsako leto, na Florjanovo udeležilo sv. maše v Kloštru, za kar so iz blagajne namenili 200 dinarjev. Sklenili so še, da se bo vrtna veselica vršila 12. junija na občinskem vrtu. Iz izkupička veselice so kupili deset delovnih oblek. Leta 1928 so za 22.000 dinarjev kupili novo motorno brizgaino Renault, ki je na uro lahko izčrpala 60 prostorninskih metrov vode in jo gnala v višino do 60 metrov. Tekla je po dveh ceveh, od katerih je imela vsaka razdelilnik, tako da bi lahko gasilci naenkrat gasili s štirimi curki. Pri nakupu sta posredovala Mazelletova sinova julij in Milan, ki sta bila zastopnika tovarne Renault. Enako brizgalne so kupila tudi društva v Metliki, Veliki Loki in Novem mestu. Staro ročno brizgalne so kasneje za 14.500 dinarjev prodali društvu na Reštovem, se nekaj let pravdali za preostanek plačila in nazadnje sklenili, naj ostane doma.

Istega leta 1928 si je društvo poleg motorne brizgalne s skrbnim gospodarjenjem in požrtvovalnostjo postavilo tudi nov gasilski dom (slika zgoraj). Tako opremljeni so uspešno branili ljudsko premoženje pri mnogih požarih.

PGD Gradac
Fotografija udeležencev velike župne vaje v Gradcu 1934.
PGD Gradac
Gasilski postroj, Gradac leta 1936.

Leta 1931 je Metlika dobila svoj srez, gasilska društva pa so se združila v Gasilsko župo Metlika. V GO Gradac so slovestno razvili prapor. Botrica je bila Mazelletova hčerla Milena Zalokar. Hrani ga Belokranjski muzej Metlika. Ko je bil srez Metlika leta 1936 ukinjen, je bila župa razpuščena in znova združena z gasilsko župo Črnomelj. 1933. leta je nov zakon o gasilstvu zapovedal, da se morajo društva preimenovati v čete.

29. julija 1934 je bila v Gradcu velika župna vaja, ki se jo je udeležilo enajst čet metliške župe in sicer iz Metlike, Gradaca, Stranske vasi, Krasinca, Krivoškega vrha, Dobravic, Lokvice, Dragomlje vasi, Rosalnic, Radovice in Drašičev. Ob odhodu dolgoletnega poveljnika Mazelleta iz Gradca so ga novembra 1938 imenovali za dosmrtnega častnega člana in mu v zahvalo pripravili poslovilni večer.

Šesto desetletje 1940 - 1949

Po Evropi je bila leta 1940 vojna že v polnem zamahu. Njej odmev je segel tudi do Gradca: društvo je moralo po nalogu banske uprave dravske banovine ob vpoklicih rezervistov na vojaške vaje gasilski župi javiti vse, ki so nesposobni opravljati vojaško službo ali so stari nad 50 let. Klub grozeči vojni vihri so gasilci še zadnjič priredili vrtno veselico in iztržili 4.250 dinarjev dobička. 1.000 dinarjev so za dobo petih leti posodili za elektrifikacijo Gradca. Četa se je decembra udeležila proslave v Podzemlju, skupaj s krajani pa so se poveselili na Silvestrovi veselici.

Na januarskem občnem zboru v prvem vojnem letu je predsednik Malešič tovariše še pozval, naj "izpolnjujejo vse gasilske zapovedi z nalogo gasilcev - ljubezen in pomoč bližnjemu." Le tri mesece kasneje je vojna dosegla tudi Gradac. Na redni seji 29. aprila 1941 so določili, da za praznik sv. Florjana aktivnosti potekajo kot običajno, vendar brez državnih znakov na kapah in pasovih. (Starejši krajani se še spominjajo povork na Florjanovo od gasilskega doma do cerkve v Kloštru, ki ima v stranskem oltarju Florjanovo sliko. Gradaške gasilce je vodil trobentač Šober, med njimi pa so bile tudi gasilke v uniformah s krili. Povork so se udeleževali tudi člani sosednjih društev iz Krasinca, ustanovljeno 1927, Dobravic - 1929 in Otoka - 1934.) 14. avgusta je odbor določil, da gre najmanj dvajset gasilcev na povelje sreskega komisarja z vozom v Črnomelj pred visokega komisarja Ljubljanske pokrajine, "da ga častito sprejmejo".

PGD Gradac
Postrojeni na trgu.

Novembra je bila gasilska četa po nalogu visokega komisarja razpuščena. Njeno premoženje si je prilastila nova država: 954 lir, gasilni dom, dvokolno motorko, štirikolno ročno brizgalne, voz za prevažanje cevi, 300 metrov navadnih in 16 metrov sesal nih cevi, tri ustnike, razdelilnik, delovnih oblek, čelad in pasov. V času, ko je bila pomoč gasilcev najbolj potrebna, ko so gorele številne domačije v Gradacu in okolici, ki jih je požigal besni okupator, je bilo gašenje in vsaka pomoč strogo prepovedana. Veliko gasilcev se je priključilo osvobodilnemu gibanju, nekateri so odšli v partizane. Osem se jih nikoli ni vrnilo domov.

Po petletnem premoru je bil občni zbor spet novembra 1945. Ker je bilo stanje blagajne borno, so prvo veselico pripravili že konec novembra in si prislužili 5.581 dinarjev dobička, na Silvestrovi veselici pa še 5.181 dinarjev. V naslednjem letu so vsak po svojih močeh pomagali pogorelcem, četa pa je sodelovala tudi pri obnovi žage in zadružnišega doma. Vaj sprva niso imeli, saj ni bilo cevi. Leta 1947 so gasili črnomaljski grad in na Vinjem Vrhu. Iz tistega časa je tudi zbadljivka, da ima Črnomelj Burio, Oblak, Jug in Sever, Gradac Dim, Kapljišče pa Dež. Maja 1948 je četa štela 52 moških in 19 žensk ter 26 članov iz Vranovičev, skupaj 97 članov. Na gasilski praznik so po udarniškern delu v opekami družno odšli na zabavo. jeseni 1948 se je po novem pravilniku četa spet preimenovala v društvo. Na 60. rednem letnem občnem zboru je bilo 52 članov in članic. Društvo je ob visokem jubileju prejelo diplomo, zaslužni člani pa odlikovanja.

Sedmo desetletje 1950 - 1959

Leta 1952 je bil dolgoletni vodja društva julij Malešič med prvimi petimi prejemniki gasilskega priznanja I. stopnje za izredno vestno in požrtvovalno delo, ki jih je Gasilska zveza LR Slovenije podelila kot prva odlikovanja po vojni. julij Mazelle je prejel priznanje II. stopnje. Za leto 1953 tajnik poroča, da je "v splošnem nastalo v delu društva neko mrtvilo in bo naloga novega odbora predvsem, da poživi delo in zainteresiranost članstva ter tako spravi naše društvo na ono višino, kot je bilo nekdaj." Mrtvilo se kaže tudi v pomanjkanju pisane zapuščine. Od okrajne zveze so dobili električno sireno in nekaj orodja. Leta 1954 je predsedovanje prevzel Franc Plut. V letu 1954 so povabili na štiri prireditve: na pustno nedeljo, I. maja, 14. novembra in na staro leto. Tega leta so se poslovili od dolgoletnega predsednika in poveljnika Malešiča. Naslednje leto so gasili na štirih požariščih, prodali mrliški voz in kupili napravo za krpanje cevi. V Ivančno Gorico so dali popraviti motorno Renault, ki so jo Italijani med vojno uporabljali za oskrbovanje svoje enote v Podzemlju in z njo črpali vodo na Viru.

PGD Gradac
Zborovanje v parku.

V Gradcu so imeli mladinsko desetino, načrtovali pa so tudi pionirsko. Kovali so tudi že načrte za gradnjo novega gasilnega doma, "kar pa ni bilo mogoče izvršiti, ker se ni dalo dobiti za to potrebnih kreditov." 29. aprila 1956 je bilo vse članstvo navzoče pri odprtju novega mostu in ob tej priložnosti pripravilo veliko veselico, "samo žal, da je takrat tako hudo deževalo" je poročal predsednik Anton Šober. Gasili so na Krasincu, Krupi, Kapljiščih in Pravutini. Leta 1957 so gasilskemu društvu dodelili zemljišče za nov dom. Na Vranovičih so ustanovili svoje društvo. Delegat Občinske gasilske zveze Metlika je na občnem zboru dejal, da je društvo Gradac kljub morebitnim pomanjkljivostim še vedno vodilno na svojem sektorju. Pri sedmih požarih je gasilo 118 članov, ki so opravili približno 600 požarnih ur. Na sektorskem tekmovanju so dosegli prvo mesto, na občinskem v Rosalnicah pa med šestnajstimi društvi drugo. Leto 1958 so zastavili smelo: sestavi naj se kronika društva, nabavi naj se nova zastava in spominska plošča. To leto so gasili na petih krajih. Ob 70. letnem občnem zboru, leta 1959, je društvo štelo 104 člane, od tega 28 pionirjev in pionirk. Predsednik Anton Klepec je na občnem zboru poudaril pomen gasilskega dela: "Danes, ko se vrši 70­letni občni zbor našega gasilskega društva v Gradacu, se moramo zahvaliti našim prednikom, ki so že pred sedemdesetimi leti začrtali tako lepo gasilsko pot, po kateri mi še danes stopamo, v počastitev naših vseh umrlih članov kateri so padli v vojni, napovedujem enominutni molk." Ob opozarjanju predstavnika gasilske zveze iz Metlike, da je v društvo treba včlaniti več žensk, je Franc Plut odgovoril: "Naše žene kljub temu, da v društvo niso včlanjene, veliko pomagajo. zlasti tam, kjer lahko in kjer je njihova pomoč potrebna. Dejansko so članice, le vpisane niso." Sprejeli so sklep, da bodo priredili dve veselici, z izkupičkom pa popravili gasilni dom. Sedem desetletij so praznovali 14. julija z razvitjem novega prapora.

PGD Gradac
Stari prapor PGD Gradac (shranjen v Gasilskem muzeju v Metliki).

Kum ob razvitju je bil Franc Vrviščar, kumici Barica Lovšin in Anica Križan, ob praznovanju pa je bilo v Gradacu tudi 13 okrajno gasilsko tekmovanje. Na gasilskemu domu so 26. julija 1959 odkrili spominsko ploščo padlim vojni: janezu Butali, Ivanu Cerjancu, Alojzu jakljeviču, Stanku Ivcu, juliju Novaku, Ivanu Zupaniču, jožetu Koplanu in Francu Mucu. Franc Gregorič, dolgoletni blagajnik, je prejel priznanje GZS 1. stopnje, priznanje Okrajne gasilske zveze Novo mesto paje ob 70-letnici prejelo tudi društvo.

Osmo desetletje 1960 - 1969

PGD Gradac
Motorna brizgalna Renault.

Leta 1960 požarov ni bilo, enota pa se je izpopolnjevala na številnih vajah. Za leto 1961 so si za nalogo zastavili dozidavo garaže (dolg še iz jubilejnega leta) in garderobe pri gasilskem domu. Še vedno so se ukvarjali z dolgem Kmetijske zadruge Metlika, ki že več let ni hotela plačati ležarine za hlodovino, ki je na gasilskem prostoru pred domom mladim drevescem jemala življenjski prostor. Poleti 1963 so s prostovoljnim delom končno delno dozidali gasilski dom. Na sestankih so se najpogosteje ukvarjali s staro zadrego, da delajo vedno eni in isti, da je v društvo treba pritegniti mlade in ženske. Leta 1963 so popravili motorno brizgaino in pri domu zasadili lipe. Leta 1964 je društvo izgubilo predvojnega predsednika julija Mazelleta, dobitnika zaslužnega križa sv. Save za izredne zasluge in več drugih prizanj, Če bi bil uveljavljen sklep z rednega zbora iz tega leta - arhiv naj bo v eni omari, tajnik naj ima doma le zadeve tekočega leta, uredi naj se matična knjiga - bi bilo piscu teh vrstic veliko lažje. Pionirji niso imeli oblek, a kaj, ko jih ni imela niti desetina, da bi se lahko dostojno udeleževala sektorskih vaj in prireditev. Ob stari, muhasti motorki so še dodatno zgubljali voljo do dela.

Občni zbor 1968 naj bi bil prelomnica. Pomoč je ponudila tudi OGZ, ki je v Metliki pripravljala 100-letnico ustanovitve društva in gradila nov gasilski dom. Želeli so si ga tudi v Gradacu, v trikotniku med cestama v Semič in Črnomelj, na zemljišču, ki je bilo itak v lasti gasilcev. Voljo jim je jemal predstavnik OGZ: "Drugod se je gradilo predvsem zaradi tega, ker nimajo drugega kulturnega prostora in pa razvedrila. V Gradacu pa je kino dvorana primerna za prireditve in gostilne so, in ravno to je moglo biti krivo, da je v Gradacu vse zaostalo." Povedal je, da ne bi bilo treba Gračanom graditi novega doma, ko pa imajo tako lepo dvorano, da bi si tam kje zraven zgradili samo še sušilni stolp in vprašanje bi bilo rešeno in z veliko manjšimi stroški narejeno. Z drugimi sredstvi pa bi si morda nabavili prevozno sredstvo. Tudi "motorka", stara 40 let, bi bila vesela zasluženega pokoja.

Tajnik:"Prosim člane gasilskega društva, da poprimejo za delo, da ne bo naše društvo najslabše v okolici. Obenem velja isto za predstavnike društvenih organizacij v Gradcu, da zberemo vse sile in sredstva, kakor smo pred leti za prosvetni dom in spomenik, sedaj je pa potrebno vse pomoči gasilsko društvo." Zavihali so rokave, kupili pesek, apno in cement ter dali narediti nova okna. 80-letnico je društvo pričakalo z novo energijo in zagnanostjo, Z visokimi gosti jo je praznovalo 20. julija 1969. Pokrovitelj proslave je bil predsednik Skupščine občine Metlika Ivan Žele. Pionirji so končno dobili lastne obleke. Dan pred slovesnostjo je bila slavnostna seja, pripravili pa so tudi tudi sektorsko vajo.

Deveto desetletje 1970 - 1979

PGD Gradac
Prevzem kombija.

Leta 1971 se je so se razmere obrnile: člani so bili voljni delati, pa niso imeli s čim. Iz skoraj nič so zato kupili novo motorno brizgalne. Zanjo so prispevali vaščani, podjetja in ustanove, odbor pa je sklenil, prirediti tudi dve veselici. Prevzem slavnostno okrašene nove motorke, četrte po vrsti, znamke Rosenbauer, je bil že 12. septembra. Kum je bil Anton Stipanič. Stala je 2.650.000 dinarjev. 700.000 din so prispevali vaščani, poslali so 37 prošenj za pomoč, nekaj sta primaknili krajevna skupnost in gasilska zveza, ostanek pa je iz svoje blagajne poravnalo društvo. Zaradi velikega uspeha jih je že skominalo po novem ­nakupu kombija - saj "kaj nam pomeni moderna brizgalna, če ne pridemo dovolj hitro do požarišča," je komentiral predsednik Klepec. Konec leta so naročili prikolico, v načrtu je bil tudi nakup novih oblek. To leto so veliko vadili in vaščanom napolnili vodnjake z vodo, za kar je v blagajno priteklo nekaj prepotrebnega denarja. Seje niso bile vedno resne in napete, tudi kakšno smešno so razdrli: "Ko je pred leti na Krasincu gorelo skoro vsak večer in smo seveda tudi mi prihiteli vedno na pomoč, je nekega večera vzhajala polna luna. Na nebu se je iza gradu pojavil svetel sij. Gasilci, seveda prepričani, da zopet gori, smo z vso naglico hiteli na pomoč, in ko smo prišli na vrh hriba, smo ugotovili, da to ni požar, temveč da vzhaja luna. Iz tega je nastala šala, da niso bili prvi na luni niti Rusi, niti Amerikanci, temveč so bili to gradaški gasilci, ki so šli gasit na luno." 1972. leta so uredili vrt. Z Beti so se dogovarjali o nakupu njihovega starega kombija, vendar so na koncu ocenili, da je bolje, kupiti novega. Spet so začeli nabiraino akcijo - uspešno, saj je bil prevzem vozila IMV 1600 Super B Gasilec že 1. julija 1973. Za pokroviteljstvo so prosili Iskro Commerce, za kuma pa izbrali Borisa Udovča. Kombi je stal 60.302 novih dinarjev, od tega je bilo 14.000 posojila, 16.000 sta prinesli dve veselici, prispevali pa so še boter, Gradaški mački, Zveza borcev, vaščani in sponzorji. Novi kombi in brizgaina sta ognjeni krst prestala v požaru na Vinjem Vrhu.

PGD Gradac
Ženska tekmovalna ekipa.

Leto kasneje so bili med glavnimi organizatorji proslave ob 30-letnici ustanovitve Rdečega križa Slovenije, 16. junija 1974. Pogasili so dva požara v domači vasi in poželi javno pohvalo občinskega poveljnika Martina Črnuglja. Gasiti so se odpravili tudi na staro leto v Griblje, vendar njihova pomoč ni bila potrebna. Leta 1975 so načrti za gradnjo doma novega doma spet oživeli. Pričeli so z mukotrpnim zbiranjem dovoljenj. Načrtovali so, da bodo lahko ob praznovanju 90-letnice slavnostno položili temeljni kamen, vendar so uradniška pota dolga in zamotana in temeljni kamen je moral počakati. V jubilejnem letu so za predsednika izvolili Ivana Šuštaršiča. 90­ letnico so praznovali s svečano sejo in slavnostno povorko 11. avgusta. Tega leta so članska desetina, obe ženski desetini (prvo je vodila Malčka Plut, drugo pa Anica Renko) in pionirska desetina na tekmovanju OGZ Metlika na Krasincu dosegle najvišja mesta. Tudi gasilska ekipa civilne zaščite je na tekmovanju v občinskem merilo dosegla dobro peto mesto.

Deseto desetletje 1980 - 1989

PGD Gradac
Gradnja gasilskega doma.

Leta 1980 so gradbeni odbor okrepili. Njegovo vodstvo je prevzel Rudi Dim. KZ Metlika je končno odstopila zemljišče, v izdelavi so že bili tudi načrti. Pomagali so gasiti požar na Krupi in na Mlakah. Gradaški gasilci so ob rednem letnem pregledu med metliškimi društvi dosegli prvo mesto, s 104 točkami od možnih 105.

Ženska desetina se je izkazala tudi naslednje leto: na republiškem tekmovanju v Ptuju je dosegla osmo mesto. Vse članice so opravile izpit za izprašanega gasilca, pet pa jih je obiskovalo tudi podčastniški tečaj v Metliki. Mlajši pionirji so bili na občinskem nivoju prvi, starejši pa drugi. Gradačani so se udeležili parad ob 100-letnici Gasilskega društva Črnomelj in pridno zbirali dokumentacijo za gradnjo. Predsednik Ivan Šuštaršič je na občnem zboru poudaril pomen gasilskega dela: "V Beli krajini smo po starosti tretje gasilsko društvo. Bodimo ponosni, da lahko delamo v njem. Nikoli naj nam ne bo pretežka nobena akcija, vedno imejmo v mislih naše prednike, ki so društvo ustanavljali, Delovali so v težkih časih, vendar niso nikoli klonili, saj se društvo drugače ne bi moglo razvijati." 25. julija 1982, dan pred krajevnim praznikom, ob 40-letnici požiga Gradca, je janez Gačnik, predsednik Skupščine občine Metlika, slovestno položil tudi temeljni kamen za nov gasilni dom. Ker so se na gradnjo doma že večkrat pripravljali in zbirali tudi material, načrtov pa, nikoli uresničili je upravni odbor sklenil, da bodo dom zgradili do prve plošče in šele nato za pomoč prosili krajane. Tega leta je društvo izgubilo Rudija Dima, dolgoletnega gasilca, odbornika in predvojnega tajnika občine Gradac. Konec naslednjega leta so na sprejemu OGZ Metlika posebno priznanje za več kot 50-letno delo v gasilstvu prejeli Franc Pavlinič, Anton Šober, Franc Kovačič, Franc Ivec, Viktor Ivec, julij Rakar in julij Biličič. Gasili so požar v gradu, nov dom je dobil prvo ploščo.

PGD Gradac
Gradnja gasilskega doma.

Ob akciji zbiranja prispevkov zanj so se z nekaj izjemami odzvala vsa gospodinjstva Gradca in Kloštra in zbrala 210.000 dinarjev in 42 kubikov smrek, opravili so tudi 2550 delovnih ur. Sredstva je prispevala tudi krajevna skupnost in Lovska družina Gradac ter Gradaški mački. Od leta 1986 je delo na novem gasilnem domu potekalo še bolj intenzivno, saj je moral biti zgrajen do 100-letnice društva. Vsa dela, razen strokovnih so bila opravljena prostovoljno. Včasih je bilo na gradbišču celo 65 ljudi. Vsi skupaj so v dom vgradili 13.500 delovnih ur. Udeležili so se jubilejne proslave društva na Božakovem, do jeseni dom pokrili, nabavili okna in vrata. To leto so podpisali listine o pobratenju z društvi iz Gradca Pokupskega, Gradca pri Vrbovcu, Gradca pri Karlovcu in Malega Gradca. Uspešna pionirska desetina je, zahvaljujoč mentorju Bogomirju Jakši, še vedno prinašala domov pokale in priznanja. Krona dolgoletnim naporom je za gradnjo doma bilo slavnostno praznovanje prve stoletnice društva 5. avgusta s slavnostno sejo in naslednji dan z odprtjem doma, povorko in veliko veselico v grajskem parku. Pokrovitelj proslave je bil Novoteks Novo mesto, ki je društvu tudi največ pomagal, ter Iskra Semič, SOb Metlika, IMP Črpalke, Gruda, Beti, Pionir, Ivan Vukšinič iz Kanade. Predsedovanje društvu je v jubilejnem letu prevzel Alojz Ramuta.

Enajsto desetletje 1990 - 1999

PGD Gradac
Praznovanje 110 letnice.

Tudi v drugem stoletju društvo ne počiva. Leta 1990 so začeli urejati okolico doma, kupili nekaj nove opreme in popravili motorno brizgalno. Naslednje leto so za predsednika izvolili Franca Renka. Pionirji A so dosegli na občinskem tekmovanju prvo mesto, pionirke B pa so delile 2. do 3. mesto. V letu 1993 je vajeti društva prevzel Darko jonke. Leta 1994 jim je prijateljsko društvo iz Schwabchausna Nemčije v znak prijateljstva in dobrega sodelovanja podarilo kombinirano gasilsko vozilo Ford. Čakalo jih Je tudi lastninsko preoblikovanje društva.

Opraviti je bilo treba popis vse opreme, orodja, premičnin in nepremičnin. Uredili so sejno sobo in orodišče, pridobili prikolico za prevoz motorne brizgalne in opreme. 1995. leta so na občinskem tekmovanju članice dosegle prvo mesto, mladinke drugo, pionirke A prvo in člani sedmo mesto, na področnem v Šentjerneju pa so bile članice druge. Velik del zaslug za priznanja ima Avgust Ivanšek. Vrnili so obisk gasilcem v Schwabhausnu in poglobili prijateljske vezi. Nov avto je ognjeni krst prestal na Vranovičih. Članice so na državnem prvenstvu v Celju osvojile 10. mesto. Zadnja tri leta so največ pozornosti posvetili dokončni ureditvi okolice gasilnega doma.

Na 110­ letnici bodo gasilske desetine tako prvič postrojene na novem poligonu, ki bo služil za vaje, gradi se tudi več namenska brunarica. Novega asfaltnega igrišča, ki so ga uredili skupaj s krajevno skupnostjo, pa bo najbolj vesela gradaška mladež. Ob praznovanju 110-letnice delovanja društva, 24. in 25. julija 1999, so prevzeli gasilsko vozilo "pena-prah-voda", katerega jim je poklonilo PGD Metlika.

Dvanajsto desetletje 2000 - 2009

PGD Gradac
Gašenje požara OŠ Podzemelj.

Vodenje društva je prevzel Dušan Stariha. Društvo še naprej nadaljuje z urejanjem okolice gasilskega doma. Nadaljuje z zidanjem dveh "škarp", asfaltno igrišče dobi razsvetljavo, travnato pa mrežo in končno podobo. Naredi se izkop za odbojko na mivki, dokonča se balinišče. Zasadijo se drevesa okoli gasilskega doma. Orodjarna in avtocisterna se preselijo v osrednji prostor. Položena tudi asfaltna prevleka do gasilskega doma. Opravljena je bila tudi zasaditev travnate površine nad gasilskim domom z drevjem. Pionirska ekipa doseže 1.mesto na občinskem tekmovanju v Metliki. Po vsem tem kar naredi, pa vodstvo PGD dobi pripombo na delo operative, ni usposabljanja. V kongresnem letu 2003 društvo sodeluje na enem največjih požarov v okolici. Kljub požrtvovalnem gašenju več gasilskih društev je OŠ v Podzemlju pogorela.

V Gradcu GZ Metlika organizira tekmovanje pionirjev in mladincev, kjer pionirji zasedejo 2.mesto. V društvu še naprej nadaljujejo z delom urejanja gasilskega doma in okolice. Nabavi se kombinirano gasilsko vozilo Mercedes - Vito. Naslednje leto se največ energije posveti v nakup opreme za vozilo, kupi se 10 svečanih uniform. Začne se z izdelavo lesene hiške za orodje nad asfaltnem igriščem. Naslednje leto se kupi samohodno kosilnico za urejanje in lažje košenje travnatih površin in igrišča. Še vedno pa so prisotni problemi z članstvom – neudeležbo pri raznih akcijah. Leta 2006 so se člani izkazali saj so gostili in sodelovali na Srečanju prostovoljcev RK Slovenije ob 120 letnici, Za uspešno pogostitev in nudenje pri tem gasilsko društvo prejme vse pohvale. Sodeluje tudi v gašenju požara v Kloštru. V društvu, pa se težave še kar nadaljujejo, saj društvo deluje brez tajnika in blagajnika in z premalo aktivnih članov. Na področju organiziranja je čutiti veliko praznino, v glavnem kadrovsko. Operativa sodeluje na vseh področjih in prireditvah, od pionirskih tekmovanj do kvizov. Veliko je izgovorov za neudeležbo in sodelovanje. Zato so rezultati pičli. Izoblikuje se stališče po nujni spremembi vodstva. Za novega predsednika so 2008 izvolili Novak Julija. Zapihal je nov veter v društvu, saj so aktivni na vseh področjih, od tekmovanj, raznih vaj in v društvu se vsa energija posveti na izobraževanja in delo operative. Obnovi, dokupi se del opreme, obnovijo se vozila, katera se opremijo z rotacijskimi lučmi, novimi napisi, kompletna prenovitev prikolice za prevoz opreme, naredijo opremijo in postavijo se 4 hidrantne omarice na strateških mestih v Gradcu. Zamenja se 60m cevi za hitri napad, nabavita se 2 dihalna aparata, 2 gasilca opravita tečaj IDA, 3 pa za strojnika.

Za potrebe odlaganja uniform se naredijo omarice. Tako spremenjeni in opremljeni dočakajo v društvu 120. letnico, ki je bila s svečano sejo, z parado gasilcev in gasilk in spremljavo hrastniške godbe izvršena 27.06.2009. Na svečanost so gasilci povabili tudi vsa pobratena društva in vsa ostala društva iz vseh treh GZ. Ob podpori krajanov in somišljenikov so razvili prapor in podelili 12 plaket gasilskega veterana. Na gasilskih tekmovanjih so zasedli prvo, drugo in tretje mesto.

PGD Gradac
Del gasilske opreme.
PGD Gradac
Vozila PGD Gradac.

Trinajsto desetletje 2010 -

PGD Gradac
Tekmovalne ekipe PGD Gradac članice A in člani A.

Sodelovali na treh večjih in enem manjšem požaru in pri gašenju travniškega požara v Borštu. Velika pozornost usmerjena na izobraževanju članstva: - 9 osnovni tečaj za gasilca - 4 IDA, 2 gašenje notranjih požarov modul A - 6 za vodjo skupine - 2 za posredovanje ob nesrečah z nevarnimi snovmi - 2 za tehnično reševanje - 6 uporabniki radijskih postaj - 4 varno delo z motorno žago Z rednim preverjanjem in vzdrževanjem so preverjali delovanje motorne brizgalne, delovanje vozil in ostale opreme. Uspešno izvedli organizacijo občinskega tekmovanja, izdelava ovir in pripomočkov za tekmovanje. Člani in pionirji zasedejo 2. mesto, članice pa tretje. Z mladino se udeležili tudi regijske orientacije in regijskega kviza kjer dosegli eno prvo in 2 četrti mesti.

Uredi se "škarpa" in pripravi les za postavljanje nadstreška pri gasilskemu domu. Veliko pozornost pa se posveti oskrbi in urejanju gasilske opreme, nakupu nove in vzdrževanju stare. Od pobratenega društva Schwabhausen iz Nemčije prejeli večje število jeklenk in zaščitnih mask za IDA aparate. Nabavili tudi večji šotor za potrebe prireditev.

PGD Gradac
Tekmovalne ekipe PGD Gradac pionirji (2 ekipi) in mladinci.

Dotedanji predsednik, Julij Novak se konec leta 2010 odloči, da bo prenehal z funkcijo predsednika. Izvoli se nov predsednik. To funkcijo zasede Šuštaršič Franc ml., ki v letu 2011 nadaljuje z delom prejšnjega predsednika, brez zadržkov. V društvu se še naprej daje veliko poudarka na izobraževanju članstva in vzdrževanju opreme. Sprejme se odločitev o zamenjavi stare ne preveč varne prikolice z novo, bolj sodobno. Z prostovoljnimi prispevki krajanov, se opremi podarjeno podvozje prikolice in jo predajo v uporabo na dan gasilca, 17.09.2011. V tem letu se tudi dokonča nov nadstrešek, ter teren izpod njega in dostop ob domu. Društvo začne še z eno odmevno akcijo, v KS Gradac zbira odpadni papir, s katerim se počasi, vendar vsak mesec počasi polni gasilska blagajna. Še vedno se daje poudarek na delu z veterani in mladino. Društvo se opremi še z 4 kompleti IDA aparatov – poudarek na izobraževanju. Udeležijo se tudi Občinskega gasilskega tekmovanja na športnem letališču v Prilozju. Udeležilo se je 42 ekip iz 15. društev. Vse tekmovalne ekipe so osvojile pokale in sicer: Članice A 1.mesto, člani A in mladinci 2.mesto in obe ekipi pionirji in pionirke 3.mesto.

Gasilci in gasilsko društvo aktivno sodelujejo z krajani Gradca, starejšim krajanom pomagajo očistiti sneg izpred njihovih hiš, ob gasilskem domu pripravijo veselico ob prazniku KS, kjer je bila tudi proslava in tudi svečani del z kulturnim programom. Odziv krajanov je bil nadpovprečen. Z zasluženim denarjem od veselice se kupijo še 2 šotora. Gasilci nadaljujejo z deli na nadstrešku, kjer se naredi zaprt zidan prostor za pripravo in razdeljevanje hrane.

PGD Gradac
Novo vozilo GVM1.

Tega leta se udeležijo tudi praznovanja 100-letnice Gasilske zveze Črnomelj, ki je naslednica Belokranjske župe in ki so jo leta 1912, ustanovila gasilska društva Črnomelj, Dobliče, Dragatuš, Vinica, Metlika, Gradac in Semič. Istočasno se lahko v Beli krajini pohvalimo, da imamo čez 100 let, kar 54 prostovoljnih gasilskih društev in sicer v črnomaljski občini 27, v metliški 18 in v semiški 9. Med ustanovitelji in prvi predsednik takrat, je bil član našega društva Julij Mazelle. V naslednjem letu se nadaljujejo aktivnosti pri urejanju gasilskega doma, položi se stropna izolacija v prostorih za druženje, dokonča in spravi v pogon prostor za pripravo hrane pod nadstreškom, izvajajo se razne čistilne akcije v kraju in okoli doma, ročno se postavi gradaški mlaj, nadaljuje se z prvomajsko budnico, na ''gasilski način''. Kupi se še ena samohodna kosilnica za potrebe košnje trave okoli gasilskega doma. Izobraževanje poteka po planu in nabavi se nekaj opreme. Leto 2013 mine v splošnih aktivnostih in zbiranju denarja za novo pridobitev, katera se zaključi naslednje leto za 125. let obstoja društva in sicer se na veselici, 24.05.2014 in vse skupnem praznovanju. Slovesno se prevzame moštveno vozilo GVM-1, kombi Peugeot BOXER 333 L2H2 2,2 HDi 150, z nekaj dodatki, ki so nujno potrebni pri prevozu z njim in pri intervencijah in prevozu gasilcev in opreme v prikolici, na njihove naloge.

PGD Gradac
Prevzem novega vozila GVM1.

Del stroškov nabave vozila financira GZ Metlika, ostalo pa je pridobljen z lastnimi sredstvi društva in prostovoljnimi prispevki vaščanov in simpatizerjev gasilstva. Na prevzem so povabili vsa društva v občini, sosednja in pobratena društva, vaščane in sponzorje. Prireditev se zaključi z gasilsko veselico in druženjem vseh povabljenih in prisotnih. Leto 2014 je zapisano tudi po velikih količinah padavin, zato je tudi veliko intervencij in dela pri odpravljanju posledic poplav. Pomaga se tam, ki so bili pomoči potrebni, saj so imeli kar nekaj izvozov po poplavljenem terenu od Podzemlja do Krasinca in pomagali ljudem, ko je bilo najhujše. No pa tudi v domačem gasilskem domu, je postajalo vse bolj nevzdržno, ker so se posledice deževja, vse bolj izražale v vseh prostorih doma. Voda je skozi zid in temelje silila v prostor in poplavljala garažo, kakor tudi prostor za druženje. Naredi se celovit načrt sanacije. Teren od glavne ceste do gasilnega doma visi in vsa voda je pritekala do doma in potem silila v spodnje prostore in sam gasilni dom.

Podre se nadstrešek pred vhodom v zgornje prostore. Odstrani se zgornji del zemlje, naredijo in zabetonirajo se temelji za novi nadstrešek, ki je večji in tudi bolj uporaben, kot je bil dosedanji. Prej je narejena drenažo, ki odvečno vodo odpelje stran od gasilskega doma. Tako se zaključi prva faza izdelave nadstreška, ki pa se nadaljuje v naslednjem letu. Ves les za nadstrešek, so gasilci zbrali skupaj z donacijami krajanov Gradca in ga tudi v celoti izgradili in dokončali s prostovoljnim delom. Novi nadstrešek, bo služil kot dosedanji, pred vhodom v zgornji prostor, poleg pa je tudi, pokrit prostor za shranjevanje nekatere opreme, ki jo uporabljajo gasilci pri svojem delu. V vogalu proti igrišču, pa je vdelan poseben steklen prostor, kjer se ob ustrezni razsvetljavi, razstavi naša prva motorna brizgalka in nekateri deli opreme iz tistega časa, ki bo vidna iz vseh smeri. Prenovljene so tudi stopnice in dostop do doma od zgoraj, mimo prostora ob steklenem prostoru, kakor tudi še ene nove stopnice iz druge strani ob balinišču. Ob steklenem prostoru se razstavijo tudi nekatere fotografije iz tistega časa, ko se je brizgalna še uporabljala. S pomočjo Kraljice metliške črnine 2015, Katje Jakljevič, in podjetnikov in obrtnikov iz Gradca, prejeli in namestili v središču Gradca v uporabo, AED defibrilator. Ob vsem tem, vseskozi sodelovali na vseh okroglih obletnicah in proslavah, ki so jih imela sosednja društva. Že daljnega leta 1986, smo vsa gasilska društva s skupnim imenom Gradac, podpisali 1. Listino o pobratenju gasilskih društev. Od takrat smo prisostvovali na vseh okroglih obletnicah naših pobratimov na Hrvaškem in leta 2016, na trideseti obletnici DVD Mali Gradac, podpisali skupaj z ostalimi novo 2. listino – Povelje o prijateljstvu in sodelovanju (člani in podpisniki te listine so bili: DVD Gradec Pokupski, DVD Gradac Karlovac, Gradec (Vrbovec), DVD Stari Gradac, DVD Mali Gradac in PGD Gradac. Kmalu se sprejme še en novi član DVD Gradac Pleternica. Poleg druženja članov, je vse več poudarka, tudi na tekmovanju najmlajših Gračanov. V letu 2017, so se najbolj izpostavili uspehi naših najmlajših predstavnikov pionirske in mladinske ekipe, ki so z izvrstnim delom njihovih mentorjev iz raznih tekmovanj, prinesli domov, kar 12 pokalov, kar je do sedaj največ ,v enem letu. Obe ekipi, sta se uvrstili tudi na državno tekmovanje za memorial Matevža Haceta.

PGD Gradac
Državno tekmovanju iz orientacije

V prvi polovici leta 2018, smo z našim delnim denarnim vložkom, od GZ Metlika, prejeli v uporabo GVC 16-60, ki je zamenjal star GVC 16/25. Ob manjših popravilih in lepotnih popravkih, prevzame vlogo nosilnega vozila v društvu ob GVM in prikolici. Množično smo se odzvali klicu na pomoč, ko je v občini Črnomelj, padala toča, debela za pest in razkrila skoraj vse stavbe. Tako debele toče prebivalci ne pomnijo, škoda je bila nepopisna! Skupaj z gasilci iz cele Slovenije in sosednje Hrvaške, smo pomagali prizadetim, jim pokrivali strehe in skušali obvarovati premoženje, tem ljudem v stiski... Skupaj z našimi pobratimi iz Hrvaške, smo organizirali in sodelovali na prvem kupu Gračana, ki je bil v organizaciji DVD Stari Gradac. Ob enem smo se dogovorili za vsakoletno tekmovanje in druženje, vsakič pri drugemu članu. Zmagovalec je prejel prehodni pokal. Ekipi pionirk in mladink, sta se uvrstili na državno tekmovanju iz orientacije in dosegli zavidljive rezultate. Prav tako so sodelovali pionirji in mladinci in dosegli zelo dober uspeh na državnem tekmovanju Matevža Haceta. Čestitke tekmovalcem in njihovim mentorjem. (Slika v prilogi) Počasi se začnejo priprave na 130.obletnico.

PGD Gradac
130. let aktivnega delovanja

V letu 2019, se predstavniki društva, udeležijo dveh okroglih obletnic pobratenih društev iz Hrvatske.

DVD Gradac Karlovac, praznuje 60. obletnico delovanja. DVD Gradec Pokupski pa praznuje 40. obletnico delovanja. Tukaj se podpiše še tretja listina o sodelovanju in sprejme se še en novi član. Novi enakovredni član postane DVD Gradac Pleternica. V Malem Gradcu, se izvede drugi kup Gračanov, ki je bil tako kot prvi zelo množično obiskan. Najmlajši so se pomerili v tekmovanju z vedrovko, zmagovalec je prejel prehodni pokal vsi udeleženci pa pokal in medalje za sodelovanje..

Po tekmovanju je potekalo prijetno druženje vseh prisotnih.
2 ekipi od štirih, se spet uvrstita na državno tekmovanje iz orientacije, V pripravljenosti na občinsko tekmovanje, sta tudi pionirska in mladinska ekipa in ekipa člani B.

Za 130. let aktivnega delovanja, PGD Gradac prejme Zlato plaketo CZ.

PGD Gradac
Nova brizgalna Johstadt ZL 1500 AL

Priprave na 130. obletnico društva je vodstvo vzelo zelo resno in se je skupaj z ostalimi člani, zamenjalo nekaj oken z novimi, vrata za vstop v pisarno in WC-je. Temeljito in obnovi se sanitarni del, prepleska se fasada in leseni opaž na strehi, Prav tako vsi notranji prostori. Izdela se še nekaj novih sošk v orodjarni. Uredi se tudi zunanja okolica gas. doma in parkirni prostori. Društvo se opremi z novimi zaščitnimi oblekami, škornji in čeladami za vseh 6 članov posadke na GVC 16/60. Največja pridobitev, pa je zamenjava stare brizgalne Rozembauer, z novo brizgalno Johstadt ZL 1500 AL. Odkritje in prevzem bo 22.06.2019 na centralni slovesnosti ob 130. obletnici PGD Gradac, pred gasilskim domom v Gradcu..