• Nagovor predsednika
 • Bilo je…
 • Mejniki
 • Svečana seja
 • Osrednja slovesnost
 • Priznanja
 • Sponzorji
Predsednik PGD Gradac

V čast mi je, da vas lahko nagovorim,strnem nekaj misli in izrečem čestitke ter dobre želje našim članicam in članom ob visokem jubileju – 130. obletnici neprekinjenega delovanja Prostovoljnega gasilskega društva Gradac.

Marsikdo se sprašuje, zakaj postati in biti gasilec?

Preprosto, gasilci smo popolnoma navadni ljudje, ki nas žene želja, da žrtvujemo svoja življenja za pomoč drugemu. Žene nas želja po humanosti in pripravljenost pomagati sočloveku v stiski. Smo ljudje različnih poklicev, idej in razmišljanj – vse pa nas združuje želja priskočiti na pomoč, ko je to potrebno.

V letošnjem letu mineva natanko 130 let, odkar so se krajani Gradca, odločili ustanoviti gasilsko društvo. Društvo, ki je globoko zaznamovalo naša življenja. Kar nekaj generacij gasilcev je prispevalo svoj delež, da lahko mi danes s spoštovanjem in ponosom govorimo o društvu, ki v vseh 130 letih ni samo ohranilo vitalnosti in sposobnosti, ampak je svoj vpliv in odgovornost še povečalo. Ta obletnica je dokaz, da ima gasilstvo pri nas globoke in trdne temelje.

Biti gasilec v današnjem času pomeni veliko odgovornost. Še posebej veliko obvezo na operativnem področju, ki ga zaznamujejo pogosta odrekanja in izpostavljanje lastnega življenja za reševanje drugih. Da lahko to častno delo opravljamo čim bolj strokovno, varno in uspešno, se v društvu redno strokovno izobražujemo, hkrati pa to znanje dopolnjujemo z vajami in izkušnjami, ki jih pridobimo na terenu.

Naše društvo, kot osrednja enota v sektorju Gradac, se spopada z izzivi, ki jih prinašajo vremenske ujme, požari ter druge nesreče, na območju celotne občine Metlika in širše. Poleg tega, smo neposredno vpeti v življenje lokalnega okolja in tako tudi nosilci drugih humanitarnih, socialnih, kulturnih, izobraževalnih, ne nazadnje pa tudi zabavnih dogodkov.

Zavedamo se, da so le dobra opremljenost, visoka strokovna in fizična pripravljenost ter pozitivna naravnanost, ključ do uspešnih operativnih izvajanj nalog posameznega gasilca. Pri tem ne smemo zanemariti tudi ustrezne skrbi za delovanje posamezne gasilske opreme in vozil. Ponosen sem, da naše društvo razpolaga s sodobno tehniko, ki jo tudi vseskozi dopolnjujemo, oziroma po potrebi nadomeščamo z novejšo. Trudimo se, da so naši operativni gasilci opremljeni s sodobno osebno varovalno zaščitno opremo.

Ob vseh teh aktivnostih, lokalna skupnost ceni in spoštuje naše poslanstvo. Še posebej vodstvo GZ z proračunskimi sredstvi občine Metlika, ki nas razume in nam prisluhne pri zagotavljanju potrebnih sredstev za opremo. Tako bomo ob 130-letnici našega društva slavnostno prevzeli novo motorno brizgalno Johstadt, ki bo nadomestila našo staro brizgalno Rosenbauer, ki smo kupili že davnega leta 1971 in je že čas za zamenjavo. GZ Metlika nam je prispevala polovico, drugo polovico pa smo zagotovili s pomočjo naših prijateljev, somišljenikov in donatorjev.

Že lani smo od GZ Metlika, delno tudi z lastnimi sredstvi, pridobili vozilo GVC 16/60. Letos pa nas je GZ Metlika opremila še z kompletno zaščitno opremo za moštvo, ki upravlja s tem vozilom. Tako imamo vozilo in ekipo, ki je usposobljena in opremljena, za vsako intervencijo, in lahko pomaga in sodeluje z ramo ob rami, skupaj z gasilskimi kolegi iz Metlike.

Kot že v preteklih letih tudi dandanes največ dela in energije vlagamo v delo z mladino, saj se zavedamo, da te gasilke in gasilci predstavljajo prihodnost naše organizacije. Oni so tisti, ki bodo skrbeli za nadaljnji razvoj gasilstva.

Gasilci si vedno zastavljamo visoke cilje in tako vseskozi napredujemo. Na ta način smo se lotili obnove društvenih prostorov in jo tudi uspešno izvedli – vsak izmed naših članov je prispeval svoj kamenček v mozaik nove podobe doma, ki nam je tako v velik ponos.

Vesel sem, da že vrsto let zelo uspešno negujemo prijateljske vezi in sodelujemo z našimi cenjenimi prijatelji gasilci iz pobratenih društev z imenom Gradac v svojem nazivu kraja, iz sosednje Hrvaške.

Pri pregledu poročil zadnjih desetih let delovanja našega prostovoljnega gasilskega društva lahko ugotovimo, da smo delovali uspešno ter da so bili naši visoko zastavljeni cilji v celoti izpolnjeni.

Obletnice niso le priložnost za vrednotenje preteklih dosežkov, ampak so hkrati prelomnice, ko se izdelujejo načrti za prihodnost. Naj bodo tudi v prihodnje le-ti smeli in napredno usmerjeni v strokovno delo, naše zadovoljstvo in ponos vseh članov Prostovoljnega gasilskega društva Gradac. Tradicija naše humanitarne organizacije naj ne zbledi, temveč jo ponosno prenesimo na naslednje generacije. To bo najlepša oddolžitev in darilo tistim, ki so postavljali temelje in gradili naše društvo.

Na koncu bi se rad iskreno zahvalil vsem članicam in članom Prostovoljnega gasilskega društva Gradac, ki s svojo prisotnostjo in požrtvovalnim delom na kakršen koli način pomagajo pri delovanju društva – brez vas danes namreč ne bi s ponosom praznovali tega jubileja.

Z gasilskim pozdravom, NA POMOČ!

Gradac,22.06.2019
Predsednik PGD Gradac
Šuštaršič ml. Franc

Če drži, da je človek postal Človek šele, ko si je podjarmil ogenj, drži tudi, da je ogenj njegov največji prijatelj, ali sovražnik - če pobegne z vajeti!

V časih, ko je bila večina hiš lesena, je bilo zato življenjskega pomena, da je bil ogenj pod nadzorom. Oblasti so predpisovale strog protipožarni red, nočni čuvaji pa so ob tem, da so pazili na kurje in druge tatove, ter naznanjali ure, pazili tudi na rdečega petelina. Do srede prejšnjega stoletja, so gašenje vodili župani in visoki uradniki, gasilska moštva pa so sprva sestavljali člani rokodelskih cehov ob pomoči odraslih meščanov.

Prvo gasilsko društvo so ustanovili leta 1841 v nemškem Meissnu.

Na Kranjskem je kot prva sledila Metlika leta 1869.

Dvanajst let kasneje, leta 1881, so požarno brambo ustanovili tudi v Črnomlju.

Kronika pove, da je 7. junija 1877 v skladišču livarne v Gradcu izbruhnil velik požar. Vžgala sta se oglje in koks in razbohotil se je silen požar. Na pomoč sta prihiteli tedanji požarni brambi iz Metlike in Črnomlja, ki sta hitro omejili in pogasili požar. Za požrtvovalnost sta prejeli pohvalo in zasluženo priznanje tedanjega okrajnega glavarja v Črnomlju in lastnika železolivarne v Gradcu, viteza Fridaua. Morda je prav spodbuda načelnikov obeh moštev, Leopolda Gangla v Metliki in Leopolda Skubica v Črnomlju, opogumila Gračane, da so ustanovili lastno društvo v času, ko še veliko večja slovenska mesta in kraji niso poznali prostovoljnega gasilstva.

Prostovoljno požarno obrambo Gradac, so kot tretjo v Beli krajini (leto prej je bilo na Kranjskem 46 društev s 1 .400 člani), obrtniki, delavci in posestniki iz Gradca, Kloštra, Okljuke in Vranovičev, ustanovili 1. maja (po nekaterih podatkih 17. maja) 1889, dvajset let za metliško in osem let za črnomaljsko požarno obrambo.

Prvi poveljnik je postal Matija Mazelle, pobudnik ustanovitve in njen dolgoletni vodja. Društvo je po sklepu občnega zbora pripravilo pravila in jih sprejelo na glavnem zboru 12. julija 1890. Podpisali so jih Janez Novak, Jakob Stipanič in Janez Stipanič. Da je društvo pravno ustanovljeno, je deželna vlada v Ljubljani z žigom potrdila 7. decembra 1890.

Požarni stražniki so bili razdeljeni na plezalce, gasilce in varuhe. Vsi člani (občni zbor) pa so med seboj izvolili odbor: poveljnika, podpoveljnika, tri vodnike oddelkov, blagajnika, tajnika, poročnika, oskrbnika gasilnega orodja in tri poverjenike.

Pravila delovanja so bila določena zelo natančno: "Občni zbor se mora sklicati vsako leto za sklepanje o položenem računu, vsako drugo leto pa za volitve. Poleg tega, da se mora občni zbor sklicati, ali iz važnih vzrokov zahteva občinski odbor ali pa tudi, če to zahteva pismeno, vsaj tretjina vseh članov društva. Da je sklep občnega zbora veljaven, treba je rednega sklica, navzočnosti vsaj tretjine vseh udov in nad polovične večine oddanih glasov." Mandat je trajal dve leti, volitve pa je morala potrditi tudi gradaška občina. Društvo se je vzdrževalo iz doneskov (prispevkov) domače in bližnjih občin, zavarovalnih 7 društev, podpornih udov in drugih daril. Med ustanovnimi člani matična knjiga navaja posestnike Janeza Malešiča, Jožeta Marentiča in Matijo Filaka ter pečarja Franca Piletiča.

Ob prvi obletnici so v društvo vstopili Julij Mazelle, mlinar Jakob Stipanič, mizar Matija Stipanič ter posestnika Martin Plut iz Vranovičev in Janez Marentič.

Podatki niso popolni, saj zapisov iz tistega časa ni. Matično knjigo so po spominu napisali veliko pozneje, prva, v kateri naj bi bilo zapisanih okrog trideset ustanovnih članov, pa je verjetno izgubljena. Ustanovitvena pravila je očuval mizar Jože Jakša.

Po pisanju Dolenjskih novic je na dan sv. Petra in Pavla leta 1890 gorelo na Krasincu. "Ravno so se ljudje zbrali v lepi cerkvici in gospod bi imeli stopiti pred oltar, kar začuje se grozni glas: Ogenj! Gori! Cerkev gori! Ljudje so se poprijeli dela in branili na vso moč - zlasti tujci so vrlo delali. Pogorela je cerkev, zvonik, nova ura, trije zvonovi so pali doli - eden se je popolnoma stopil - cerkveni his, mnogo žita in drugih reči. Posestniku Križanu je pogorelo do tal in še nekaj gotovega denarja. Srčna hvala vsem onim, ki so pomogli, da se je ogenj omejil in da se je rešilo še toliko cerkvene oprave. Hvala vrlim Gračanom, požarni brambi Metliški in požarni brambi Črnomaljski, ki so tako brž prihiteli s svojimi brizgalkami na tako oddaljen kraj."

Leto kasneje se je društvo že ponašalo s svojo prvo brizgalno. Zapisov iz tistega časa sicer ni, po pripovedovanju pa naj bi bila iz zapuščine železolivarne, ki takrat ni več obratovala. Z velikim slavjem, ki so se ga udeležili Belokranjci od blizu in daleč, so jo blagoslovili 31. maja 1891. Bila je težka in okorna, saj so morali vodo v kotel nalivati z vedri, zato so kmalu začeli razmišljati o nakupu nove. Pred drugo vojno so jo preuredili v mrliški voz.

Gasilec iz leta 1902 kot načelnika IS-članskega društva navaja Ivana Stipaniča. Leta 1911 se je društvo obogatilo z novo, za tiste čase moderno brizgalko.

13.oktobra 1912 je bila v Črnomlju ustanovljena okrajna gasilska župa pod imenom Belokranjska gasilska župa, za njenega načelnika pa so izvolili Julija Mazelleta iz Gradca. Imenovan je bil tudi za delegata pri Zvezi prostovoljnih gasilskih društev Kranjske. Gasilski koledar iz leta 1913 kot načelnika zapiše julija Mazelleta, društvo pa je takrat štelo štirideset članov. Iz skromnih virov izvemo, da so Gradčani pomagali gasiti ob požarih na Primostku 28. marca 1895 in na Dobravicah 23. novembra 1911.

25. maja 1914 so prvi vlak v Gradcu slavnostno pričakali tudi gasilci. 26. maja 1918 je zagorelo v gradaškem gradu, ki je bil takrat v lasti Emanuela Kuhnela. Ker so domačini živ pepel spravljali pod streho, se je zaradi vetra vnela skodlasta streha, ogenj pa se je razpasel še po treh sosednjih hišah. Pogasili so ga domači gasilci, pomagali pa so še metliški in črnomaljski. …

in navedba vseh časovnih mejnikov in pridobitev PGD Gradac od ustanovitve do danes …

1889 Ustanovitev PGD Gradac
1891 Nabava 1.ročne brizgalne
1911 nabava 2.ročne brizgalne
1912 So ustanovitev in pridružitev v Belokranjski gasilski župi
1928 Izgradnja novega gasilskega doma
1928 Nakup 1.motorne brizgalne Renault
1931Razvitje 1.prapor
1959 razvitje 2.prapor
1971 Nakup 2.motorne brizgalne Rozembauer
1973 Nakup 1.vozila kombi Renault
1982 Položitev temeljnega kamna za nov gasilski dom
1989 Otvoritev novega gasilskega doma
1994 Podarjeno 2.vozilo kombi Ford Gasilsko Društvo Schwabhausen
1999 Pridobitev vozila GVC 16/24 od GZ Metlika
2004 Nabava vozila kombi Mercedes – Vito
2009 Razvitje 3.prapor, obnova in ureditev garaže in novega orodišča
2011 izdelava nadstreška pri igrišču
2011 Nakup nove prikolice z opremo
2014 Nakup GVM-1 Kombi Peugeot
2015 Izdelava nadstreška zgoraj pred domom
2016 Nakup kosilnice traktorček
2018 Izdelava steklenega prostora pod nadstreškom
2018 Nabava in delni nakup GVC 16/60
2018 Nakup GVC 16-60
2019 Nakup 3.motorne brizgalne Johstadt

Kulturni dom Gradac, 22. 6. 2019

SVEČANA SEJA OB 130-LETNICI PGD GRADAC

Ob 130-letnici delovanja, smo pripravili slavnostno sejo in povabili naslednje goste:

 • tovariša Boštjana Majerleta - člana poveljstva Gasilske zveze Slovenija in regijskega poveljnika ter predstavnika Gasilske zveze Slovenija
 • gospoda Darka Zevnika, župana občine Metlika
 • tovariša Martina Štubljarja, predsedujočega regijskemu svetu belokranjske regije in predsednika Gasilske zveze Metlika
 • tovariša Petra Šnelerja, poveljnika Gasilske zveze Metlika
 • tovarišico Martino Legan Janžekovič, podpredsednico Gasilske zveze Metlika
 • tovariša Srečka Hrastarja, podpoveljnika Gasilske zveze Metlika
 • tovariša Borisa Kambiča, predsednika Gasilske zveze Črnomelj
 • tovariša Jožeta Vrščaja, poveljnika Gasilske Zveze Črnomelj
 • tovariša Tomaža Črneta, poveljnika gasilske zveze Semič
 • gospoda Jaka Malnariča, predsednika krajevne skupnosti Gradac

  Na sejo so bili povabljeni tudi:

 • predstavniki prostovoljnih gasilskih društev GZ Metlika,
 • predstavniki Belokranjska gasilske Župe (PGD Metlika, PGD Črnomelj, PGD Gradac, PGD Semič, PGD Vinica, PGD Dobliče in PGD Dragatuš)
 • predstavniki sosednjih prostovoljnih gasilskih društev Stranska vas in Vranoviči
 • predstavniki prijateljskega prostovoljnega gasilskega društva Kot - Semič
 • predstavnike pobratenih društev (DVD Gradac Pokupski, DVD Gradec Vrbovec, DVD Stari Gradac, DVD Mali Gradac, DVD Gradac Karlovac in DVD Gradac Pleternica)

  Društvo sestavljajo ljudje.

  Brez prostovoljcev, pripravljenih delati, se žrtvovati, društva ne bi bilo. V tem obdobju se je nabralo veliko imen, ki so bili del te 130 letne zgodbe. PGD Gradac želi s podelitvijo priznanj ovekovečiti vse živeče člane, ki so pomembno zaznamovali delovanje društva. Priznanje so prejeli vsi živeči predsedniki, poveljniki in zastavonoše. Spisek prejemnikov je podan v izseku 130let/Seznamu dobitnikov priznanj. Sledila je svečana podelitev priznanj. Vsak imenovani je prejel stekleni kipec v spomin ob 130-obletnici PGD Gradac. Priznanja sta podelila predsednik PGD Gradac, tovariš Franc Šuštaršič ter predsednik GZ Metlika, tovariš Martin Štubljar. Dobitniki so ostali na odru zaradi skupinskega fotografiranja po koncu podelitve.

  PGD Gradac je podelilo zahvalilo tudi podjetju BGP za nesebično pomoč in obnovo zunanje podobe gradaškega gasilskega doma. Zahvale so bile podeljene tudi pobratenim društvom, ki so sponzorirale denarna sredstva za nakup nove motorne brizgalne: - DVD Gradac Pokupski - DVD Gradec Vrbovec - DVD Stari Gradac - DVD Mali Gradac - DVD Gradac Karlovac - DVD Gradac Pleternica. Zahvale so prevzeli predsedniki omenjenih društev. Na koncu je sledilo tudi skupinsko fotografiranje.

  Link - na fotografije/utrinke iz svečane seje…

 • Travnato igrišče pred Gasilskim domom PGD Gradac, 22. 6. 2019

  SVEČANI POSTROJ IN OSREDNJA PROSLAVA OB DNEVU DRŽAVNOSTI

  Dan državnosti v Občini Metlika že vrsto let združujemo s praznovanjem visokega jubileja enega izmed gasilskih društev v občini. Tako smo danes v Gradcu, kraju na okljuku Lahinje, kjer domače PGD praznuje 130-letnico delovanja. Prireditev se je pričela ob 19. uri s slavnostnim mimohodom gasilcev pred častnim odrom.

  V mimohodu gasilcev je bila prikazana urejenost stanovske organizacije, ki ji je sledila svečanost s pozdravnimi nagovori, kulturnim programom in govorom slavnostnega govornika na današnji prireditvi, župana Občine Metlika, gospoda Darka Zevnika. Namenu je bila predana tudi novo motorna brizgalna Johstadt, ki smo jo gasilci kupili z pomočjo GZ Metlika, ki je prispevala polovico, drugo polovico pa smo zagotovili s pomočjo prijateljev, somišljenikov in donatorjev.

  Na prireditvi in postroju na častnem odru so sodelovali:

 • tovariš Boštjan Majerle, člana poveljstva Gasilske zveze Slovenija in regijski poveljnik ter predstavnik Gasilske zveze Slovenija na današnji svečanosti,
 • gospod Darka Zevnik, župan občine Metlika
 • tovariš Martin Štubljar, predsedujoči regijskemu svetu belokranjske regije in predsednik Gasilske zveze Metlika
 • tovariš Peter Šneler, poveljnika Gasilske zveze Metlika
 • tovarišica Martina Legan Janžekovič, podpredsednica Gasilske zveze Metlika
 • tovariš Srečko Hrastar, podpoveljnik GZ Metlika in predstavnik PGD Metlika
 • tovariš Boris Kambič, predsednik Gasilske zveze Črnomelj
 • tovariš Jože Vrščaj, poveljnika Gasilske Zveze Črnomelj
 • tovariš Tomaž Črne, poveljnik Gasilske zveze Semič
 • tovariš Franc Šuštaršič ml., predsednik domačega gasilskega društva
 • gospod Jaka Malnarič, predsednika krajevne skupnosti Gradac

  SVEČANI POSTROJ

  Pred častno tribuno z gosti je vodstvo parade predalo raport in po dovoljenju za začetek svečanosti, pričelo s parado.

  Ob zvokih koračnice se je pred častno tribuno zvrstila urejena gasilska formacija.

  V skladu s Pravili gasilske službe je na čelu parade slovenska trobojnica. Zastavi sledi gasilski znak, ki ga nosita mladinska člana domačega društva. Za gasilskim znakom, prihaja vodstvo parade, ki ga vodi poveljnik PGD Gradac z dvema gasilcema.

  Sledi ešalon praporjev gasilskih društev. Poleg praporja domačega društva, so tudi praporji ostalih povabljenih društev v Gasilski zvezi Metlika, Črnomlja in Semiča, ter prijateljskih gasilskih društev iz sosednje Republike Hrvaške.

  Ešalonu praporjev je sledil ešalon uniformiranih gasilcev. V ešalonu gasilcev so poleg članov domačega društva prisotni gasilci iz PGD Dobravice, PGD Dragomlja vas, PGD Drašiči, PGD Grabrovec, PGD Gradac, PGD Božakovo, PGD Krasinec, PGD Križevska vas, PGD Lokvica, PGD Metlika, PGD Otok, PGD Podzemelj, PGD Primostek, PGD Radovica, PGD Rosalnice, PGD Slamna vas in PGD Suhor, PGD Dragatuš, PGD Vranoviči, PGD Stranska vas in PGD Kot - Brezje.

  Vabilu na svečanost ob 130-letnici PGD Gradac, so se odzvali tudi gasilski tovariši iz sosednje Republike Hrvaške in sicer gasilci predstavniki pobratenih društev DVD Gradac Pokupski, DVD Gradec Vrbovec, DVD Stari Gradac, DVD Mali Gradac, DVD Gradac Karlovac in DVD Gradac Pleternica.

  Na slovesnosti ob praznovanju dneva državnosti, so prisostvovali tudi predstavniki Zveze veteranov vojne za Slovenijo.

  Prostovoljno gasilsko društvo Gradac združuje člane iz vasi Klošter, Okljuka in Gradac, ki s skupnimi močmi že 130 let skrbijo za požarno varnost in s svojo dejavnostjo skrbijo za napredek kraja.

  Ob svečanih prazničnih trenutkih je prav, da se ozremo na prehojeno pot in s ponosom pokažemo na rezultate opravljenega dela več generacij gradaških gasilcev. To je tudi trenutek za priznanja oziroma zahvale. Tako je ob praznovanju130-letnice Prostovoljnega gasilskega društva Gradac Gasilska zveza Slovenije na predlog Upravnega odbora Gasilske zveze Metlika, Prostovoljnemu gasilskemu društvu Gradac, podelila gasilsko odlikovanje, ki ga je podelil tovariš Boštjan Majerle.

  Po tem je sledil trenutek, ki so ga gradaški gasilci že nestrpno pričakovali. Namenu se je svečano predala oprema, ki so jo gasilci PGD Gradac nabavili ob praznovanju. V sodelovanju z Gasilsko zvezo Metlika, Občino Metlika ter drugimi donatorji in sponzorji je gradaškim gasilcem uspel velik korak na poti zagotavljanja primernih pogojev za delovanje operativne enote društva, ter s tem povečanja varnosti ljudi in premoženja na območju vasi Gradac, Klošter in Okljuka…. Kupili so novo motorno brizgalno Johstadt. Župana Občine Metlika, gospod Darko Zevnik, je simbolično predal motorno brizgalno poveljniku PGD Gradac.

  Nova motorna brizgalna je za PGD Gradac pomembna pridobitev. Upamo in želimo, da bo gasilcem PGD Gradac dobro služila, ko bo potrebno pomagati pomoči potrebnim. Da pa bi bile intervencije varne in brez nesreč.

  V službi ljudstva, NA POMOČ!

  Link - na fotografije/utrinke iz svečanega postroja in osrednjo proslavo ob dnevu državnosti…

 • Seznam dobitnikov priznanj

  St. Ime in priimek Pozicija Leto delovanja
  01 Šuštaršič Ivan Predsednik 1978 - 1988
  02 Ramuta Alojz Predsednik 1989 - 1990
  03 Renko Franc Predsednik 1991 - 1992
  04 Jonke Darko Predsednik 1993 - 2000
  Poveljnik 1989 - 1990
  05 Stariha Dušan Predsednik 2001 - 2007
  06 Novak Julij Predsednik 2008 - 2010
  Poveljnik 1978 - 1982 1986 - 1988
  07 Šuštaršič Franc ml. Predsednik 2011 - 2019
  08 Petrič Ivan Poveljnik 1967 - 1968
  09 Ivanšek Avgust st. Poveljnik 1975 - 1977 1983 - 1983
  10 Kočevar Alojz Poveljnik 1984 - 1985 2003 - 2007
  11 Ivanšek Gusti ml. Poveljnik 1991 - 1997 2001 - 2002
  12 Marentič Ladi Poveljnik 1998 - 2000
  13 Goričanac Ljubinko Poveljnik 2008 - 2012
  14 Petrič Bojan Poveljnik 2013 - 2017
  15 Vorkapič Saša Poveljnik 2018 - 2019
  16 Dim Rudi Predsednik gradbenega odbora 1983 - 1989
  17 Pavliha Roman Praporščak 2008 - 2019
  18 Potočnik Ferdinand Praporščak
  19 Stipanič Tone Za nesebično pomoč pri razvoju društva
  20 Tabakum Novo mesto Dobrotnik in sponzor PGD Gradac
  21 Krajevna skupnost Gradac
  22 Gasilska zveza Metlika
  23 Občina Metlika
  24 Uprava RS za zaščito in reševanje
  25 Gasilska zveza Slovenije

  Občina Metlika

  GZ Metlika

  BGP GRADNJE d.o.o.

  TABAKUM EXPORT-IMPORT d.o.o.

  TISKARNA VESEL d.o.o.

  STATUS d.o.o. Metlika

  KOMUNALA METLIKA d.o.o.

  Zavarovalnica Triglav d.d.

  VAREA Amir Mehadžić s.p.

  BAUMIT d.o.o.

  Kolpa d.d.

  AVTOODPAD Franko

  Akrapovič d.d.

  Dušan Štricelj s.p.

  AGRI-GRAD Požek d.o.o.

  REPROMAT d.o.o.

  Smithers Oasis-Adria d.o.o.

  TISK ŠEPIC d.o.o.

  EVROTON d.o.o

  Zavarovalnica Sava d.d.

  ZNASS d.o.o.

  ADRIA MOBIL, d.o.o.

  BAR "ŠESTICA"

  BIRO MM d.o.o.

  IBS - BIRO d.o.o.

  ONA d.o.o.

  Žagarstvo Andrej Švajger s.p.

  AKUPROM, d.o.o.

  MATEJA RAKAR KRALJ s.p.

  PIT PRO d.o.o.

  TRGOLES d.o.o. Metlika

  KIP KOP d.o.o.

  Gregor Doltar s.p.

  Bar Tom Gradac

  NOVOSEL d.o.o. Gradac

  LAMS d.o.o.

  Lovska družina Gradac

  Anita Prosenjak

  Glazer Robert s.p.

  MB TURIST d.o.o.

  Marjan Jurejevčič s.p.

  Mojster-S" Slavko Ruklić s.p.

  Topsolutions d.o.o.

  Simon Milavec

  KLIMAX Marko Simonič s.p.

  Štricelj Jože, Gradac

  BETI d.d. Metlika

  Bar Tris Aleš Medoš s.p.

  BRANKO KAPUŠIN s.p.

  PETER ŽUGELJ s.p.

  GRATEX d.o.o.

  JANIBO, d.o.o.

  Mojster-S" Slavko Ruklić s.p.

  COLIBRI Joh Bojan s.p.

  Avto Bukovec Semič

  MIKA MILOŠEVIĆ s.p.

  BAR POD KUČARJEM

  Maja Gašperič, Gradac